आन्तरिक सेवा तथा योजना शाखा


परिचय

संघीय संसदको बैठक कक्षहरु, विभिन्न संसदीय दलका कार्यालयहरु र सचिवालय परिसरभित्र निर्माण, मर्मत, संभार, सुधार एवं कार्यालयको आन्तरिक, भौतिक एवं प्राविधिक व्यवस्थापन मिलाउनका लागि यस शाखा गठन भएको हो ।

काम, कर्तव्य र अधिकार

यस शाखाले सम्पादन गर्ने कार्यहरु बुँदागत रुपमा देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छः–

 • संसदको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने,
 • सचिवालयको योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने,
 • सचिवालयको लागि मसलन्द तथा जिन्सी सामानहरुको व्यवस्थापन, भौतिक सम्पतिको संरक्षण र विकास गर्ने, 
 • संसद भवन सचिवालय आदिको लागि आवश्यक निर्माण योजना बनाउने,
 • संसदको दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्ने,
 • सांसद आवास सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,
 • स्वीकृत बजेट अनुसार संसद र सचिवालयको लागि आवश्यक मालसामानहरुको खरिद र आपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था लाउने,
 • जिन्सी सामानहरुको अभिलेख अध्यावधिक गर्ने गराउने,
 • सचिवालय परिसरभित्र रहेका खानेपानी, ढल निकास, सरसफाई, बगैंचा व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्ने,
 • राष्ट्रिय महोत्सवको बेला आवश्यकतानुसार दिपावली गर्ने गराउने,
 • पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नेमप्लेट र नेम वोर्ड अद्यावधिक गर्ने, गराउने ।