कानूनी परामर्श शाखा


परिचय

संवैधानिक प्रश्न, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, सन्धी, सम्झौता लगायतका विभिन्न कानूनी विषयमा संघीय संसद, पदाधिकारी, सचिवालयलाई आवश्यकतानुसार परामर्श उपलब्ध गराउन यस महाशाखाको गठन भएको हो ।

काम, कर्तव्य र अधिकार


यस शाखाले सम्पादन गर्ने कार्यहरु बुँदागत रुपमा देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छः–

  • संघीय संसद र सो सभाद्वारा बनाइएका विभित्र समितिहरु, सचिवालयसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनी विषयहरुमा आवश्यकतानुसार कानूनी राय, परामर्श उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने,
  • संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको संघीय संसद पक्ष वा विपक्ष भएको मुद्दामा लिखित जवाफ प्रस्तुती लगायत कानूनी प्रतिरक्षा र प्रतिनिधित्व गर्ने साथै सो लिखित जवाफ वा प्रतिउत्तर सम्बन्धित अदालतमा पठाउने,
  • संघीय संसदमा उठ्न सक्ने विशेषाधिकारको प्रश्न, विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगायतका निर्णयको ढाँचा, मस्यौदा आदिको जाँच गर्ने,
  • नियमावलीहरुको व्याख्या गर्ने कार्यमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सहयोग गर्ने,
  • विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया र प्राथमिकता सम्बन्धमा राय, परामर्श दिने,
  • सन्धी, सम्झौताहरुको अनुमोदन तथा अन्य प्रक्रियागत विषय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विषयमा परामर्श दिने,
  • अन्तर व्यवस्थापिका संघ एवं अन्तरसंसदीय मैत्री समूहहरु तथा सचिवालयको आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धी कार्यमा आवश्यकतानुुसार मौखिक तथा लिखित परामर्श दिने,
  •  संघीय संसद सचिवालय सम्बन्धी आन्तरिक काम कारवाही एवं नीति तर्जुमामा राय दिने,
  • सचिवालयसँग सम्बन्धित ऐन, कानून निर्माण संशोधन र परिमार्जनको लागि मस्यौदा तयार गर्ने,
  • संघीय संसद सचिवालयको तर्फबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने सूचनाहरुको मस्यौदा गर्ने।