संसदीय दल समन्वय शाखा


परिचय

महाशाखाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही संसदीय दलहरुविच आवश्यक समन्वयका लागि यस शाखाको गठन भएको हो ।

काम, कर्तव्य र अधिकार

शाखाले सम्पादन गर्ने कार्यलाई बुँदागत रुपमा देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ :–

  • संसदीय दलको सचिवालयको व्यवस्थापन गर्ने,
  • संसदीय दलका पदाधिकारीहरुलाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधाको व्यवस्थापन गर्ने,
  • संसदीय दलका सचिवालयमा हुने बैठक व्यवस्थापना सहयोग गर्ने,
  • सचिवालय र संसदीय दलकाबीच सचिवालयका तर्फबाट आवश्यक समन्वय गर्ने,
  • विभिन्न संसदीय दलका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुका स्वकीय कर्मचारीहरुको प्रवेश पास व्यवस्थापन तथा नियमन सम्वन्धी कार्य गर्ने,
  • संसदीय दलका कार्यालय सञ्चालनमा देखा परेका समस्याहरुको अध्ययन गरी समाधानका लागि सिफारिस गर्ने ।