मुद्रण तथा प्रकाशन शाखा


परिचय

संघीय संसद र सचिवालयलाई आवश्यक मुद्रण तथा प्रकाशन सम्वन्धी कार्य गर्न यस शाखाको गठन भएको हो ।

काम, कर्तव्य र अधिकार

यस शाखाले सम्पादन गर्ने कार्यहरु बुँदागत रुपमा देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छः–

  • संघीय संसद, संसदीय समिति र सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने मुद्रण सम्बन्धी (फोटोकपी, प्लेटमेकिङ्ग प्रोसेसिङ्ग सम्वन्धी कार्य, अफसेट प्रिन्टिङ्ग प्रोसेसिङ्ग सम्वन्धी कार्य, स्क्रीन प्रिन्टिङ्ग प्रोसेसिङ्ग सम्वन्धी कार्य तथा बुक वाइन्डिङ्ग) कार्य गर्ने, गराउने,
  • संसदको वैठक सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यसूची, संक्षिप्त विवरण, सूचना पत्र (बुलेटिन) आदि मुद्रण गर्ने, गराउने,
  • संसद र संसदीय समितिहरुलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु छपाई गर्ने, गराउने,
  • सचिवालयलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न फारामहरु छपाई गर्ने,
  • विद्यमान छपाई तथा सोसँग सम्बन्धित उपकरणहरुको मर्मत संभार, संरक्षण गर्ने गराउने,
  • छपाई तथा सोसँग सम्बन्धित विवरणहरुको गोपनियता कायम गराउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।