प्रश्न व्यवस्थापन शाखा (प्रतिनिधि सभा)


परिचय

यस शाखाले सभाको बैठकमा माननीय सदस्यहरुद्वारा मन्त्रीहरुलाई सोधिने प्रश्नहरु सम्पादन गरी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य गर्दछ ।  

काम, कर्तव्य र अधिकार

यस शाखाले सम्पादन गर्ने कार्यहरु बुंदागत रुपमा निम्नानुसार रहेका छन् :

  • माननीय सदस्यहरुद्वारा मा. मन्त्रीहरुलाई सोधिने प्रश्नोत्तरको फाराम वितरण गर्ने, ल्याइएका प्रश्नहरु दर्ता गर्ने, प्रश्नको मूल आशय परिवर्तन नहुने गरी भाषा मिलाएर टिप्पणीको रुपमा पेश गर्ने ।
  • सभामुखबाट प्रश्नहरु अस्वीकृत भएमा सम्बन्धित मा. सदस्यहरुलाई जानकारी गराउने र स्वीकृत भएमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा उत्तर प्राप्त गर्न सोधी पठाउने ।
  • सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उत्तर प्राप्त भएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले निर्धारण गरे अनुसार मा. सदस्य र सम्वन्धित मन्त्रिलाई जानकारी गराई बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
  • प्रश्न र उत्तरका प्रतिहरु एकिकृत गरी प्रश्नोत्तरको विवरण भएको पुस्तिका तयार गर्ने ।