सम्पूर्ण विवरण शाखा (प्रतिनिधि सभा)


परिचय

माननीय सदस्यहरुले बैठकमा बोल्नुभएको सम्पूर्ण विवरण रेकर्डिङ्ग गरी उतारेर सम्पूर्ण विवरण (Verbatim) तयार गर्ने कार्य गर्दछ । 

काम, कर्तव्य र अधिकार

  • बैठकमा बोलेका सबै विवरणहरु रेकर्डिङ्ग सिष्टमको माध्यमबाट रेकर्ड गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
  • मा. सदस्यहरुले बैठकमा आफूले बोलेका कुराहरु नियमानुसार सचिवालयमा निवेदन दिई माग गरेमा निर्धारित म्यादभित्र उतार गरी उपलब्ध गराउने ।
  • रेकर्डिङ्ग सिष्टमबाट प्राप्त सम्पूर्ण विवरण कम्प्यूटरद्वारा लिपिबद्ध गर्ने कामको सहजीकरणको लागि सभामा उपस्थित भै बैठकको संक्षिप्त विवरण उतार गर्ने ।
  • बैठकको कार्यविधिको सम्पूर्ण विवरण तयार गरी राख्ने ।
  • अन्तिम रुप दिइएको सम्पूर्ण विवरण (Verbatim) लाई सचिवालयका महासचिवबाट सहिछाप गराई सम्बन्धित पदाधिकारी तथा निकाय (महासचिव, सचिव, सम्वन्धित महाशाखा प्रमुख, पुस्तकालय शाखा, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय) लाई उपलब्ध गराउने ।
  • सम्पूर्ण विवरणको एकप्रति शाखाको अभिलेखको लागि सुरक्षित गरी राख्ने ।