कार्य व्यवस्था शाखा (प्रतिनिधि सभा)


परिचय

प्रतिनिधि सभाको  बैठक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्न र सभामुखको निर्देशन बमोजिम बैठकका कार्यसूची तयार गरी बैठक संचालनमा सम्माननीय सभामुखलाई आवश्यक सहयोग गर्ने र सो सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने कार्यका लागि यस शाखाको गठन भएको हो। 

काम, कर्तव्य र अधिकार

यस शाखाले सम्पादन गर्ने कार्यहरु बुँदागत रुपमा देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छः–

 • प्रतिनिधि सभाको सभामुखको निर्देशन एवं कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयानुसार सम्वन्धित मन्त्रालय, मन्त्री र अन्य पदाधिकारीसँग समन्वय गरी बैठकको कार्यसूची तयार गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य लगायत सम्बन्धित पदाधिकारीहरुलाई वितरण गर्ने ।
 • बैठक संचालनको लागि विद्यमान प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा निर्धारित प्रक्रियाहरुलाई लिपिवद्ध गरी प्रतिनिधि सभाको दैनिक कार्यसूची अनुसार बैठक संचालनका लागि वाचन पत्र तयार गर्ने ।
 • अघिल्लो बैठकको संक्षिप्त विवरण समावेश भएको सूचनापत्र तयार गरी यथाशिघ्र वितरण गर्ने ।
 • बैठक अवधिको कार्यवृत्त (जर्नल) तयार गरी सम्बन्धित पदाधिकारी एवं पुस्तकालय शाखालाई उपलव्ध गराउने एवं अभिलेख राख्ने ।
 • माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त बैठकमा अनुपस्थित रहने सूचना नियमानुसार सभामुखबाट तथा बैठकबाट स्वीकृत गराउने व्यवस्था गर्ने ।
 • संसदीय दलहरुबाट प्राप्त संसदीय दलका नेता तथा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति, राजिनामा एवं हेरफेर भएको पत्रहरुलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समक्ष प्रस्तुत गर्ने ।
 • प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत गठन हुने विभिन्न विषयगत समितिहरुमा माननीय सदस्यहरुको संख्या यकिन गर्ने र दलले समय समयमा नाम हेरफेर गरी पठाएमा सो बमोजिम अद्यावधिक गर्ने।
 • कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक संचालनमा सहयोग पु-याउने र निर्णयहरु सम्बन्धित निकाय, पदाधिकारी एवं शाखाहरुलाई जानकारी गराउने ।
 • प्रतिनिधि सभामा समय समयमा गठन हुने विशेष समिति, जाँचबुझ समिति, छानविन समिति तथा सभाले गठन गर्न सक्ने अन्य समितिहरु गठन गर्ने प्रस्तावहरु पेश गर्ने साथै निर्णयानुसार माननीय सदस्यहरुलाई वितरण गर्ने र बैठक समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
 • नियमावलीले निर्देशित गरे बमोजिम बैठकमा पेश हुने विभिन्न किसिमका प्रस्तावका फारामहरु तयार गरी आवश्यकतानुसार माननीय सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउने ।
 • माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त विभिन्न किसिमका प्रस्तावहरु दर्ता गर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने, उत्तर प्राप्त गर्ने र प्रतिनिधि सभाका सभामुख र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको निर्णयानुसार प्रस्तावसँग सम्बन्धित मन्त्री एवं सदस्यसँग परामर्श गरी बैठकमा पेश गर्ने, प्रस्तावमाथि छलफल गराउने र आवश्यक निर्णयको लागि व्यवस्था मिलाउने ।
 • नियमावलीले निर्देशित गरे बमोजिम उक्त प्रस्तावहरु उपर माननीय सदस्यहरुबाट प्राप्त हुने संशोधनका फारामहरु वितरण गर्ने,
 • विधेयक शाखाबाट प्राप्त विधेयकहरु नियमावलीले निर्देशित गरे बमोजिम बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने र छलफलका विभिन्न चरणहरु पार गर्दै बैठकबाट पारित गराउने सम्मका कार्यहरु गर्न व्यवस्था मिलाउने ।
 • विधेयक शाखाबाट प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, सन्धी, महासन्धिहरुलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गराउन प्रस्ताव तयार गरी बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
 • अधिवेशन नभएको समयमा जारी भएका अध्यादेशहरु बैठक बसेपछि पेश गरी स्वीकृत गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
 • सरकार प्रमुखबाट नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सदन समक्ष पेश गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने । 
 • प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सदन समक्ष छलफलको लागि प्रस्तुत गर्ने एवं पारित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
 • अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण माननीय अर्थमन्त्रीले बैठक समक्ष पेश गर्न व्यवस्था मिलाउने ।
 • माननीय अर्थमन्त्रीद्वारा चालु आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) बैठक समक्ष पेश गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
 • माननीय अर्थमन्त्रीले पेश गरेको बजेटमाथि छलफल गराउने, विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत एवं मन्त्रालयका शीर्षकगत बजेटहरुमाथि छलफल गराउने, खर्च कटौतीका प्रस्तावहरु प्रस्तुत गर्ने एवं विनियोजन विधेयक पारित गराउने सम्मका प्रक्रियाहरु मिलाउने ।
 • बजेट सम्बन्धी अन्य पूरक विधेयकहरु जस्तो आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, पेश्की खर्च विधेयकहरु प्रस्तुत गर्ने र पारित गराउने सम्मका प्रक्रियाहरु मिलाउने ।
 • प्रतिनिधि सभाको  बैठक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य एवं कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सचिवालयको रुपमा कार्य गर्न र सभामुखको निर्देशन बमोजिम बैठकका कार्यसूची तयार गरी बैठक संचालनमा सम्माननीय सभामुखलाई आवश्यक सहयोग गर्ने र सो सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने कार्यका लागि यस शाखाको गठन भएको हो।