सवारी साधन व्यवस्थापन शाखा


परिचय

संघीय संसदमा आवश्यक पर्ने सवारी साधनहरुको व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि यस शाखाको गठन भएको हो ।

काम, कर्तव्य र अधिकार

यस शाखाले सम्पादन गर्ने कार्यहरु बुँदागत रुपमा देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छः–

  • संसदीय पदाधिकारी तथा सचिवालयका पदाधिकारीहरुलाई नियमानुसार सवारी साधन, इन्धन, सवारी चालक उपलब्ध गराउने ।
  • संसदीय बैठक तथा सचिवालयको आन्तरिक कार्यहरुमा आवश्यकतानुसार सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने ।
  • सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई सचिवालय ल्याउने/लैजाने स्टाफ बसको व्यवस्था गर्ने ।
  •  सचिवालयका सवारी साधनहरुको मर्मत सम्भार गर्ने ।