कार्यव्यवस्था महाशाखा (प्रतिनिधि सभा)

क्र. सं. शीर्षक
1. सम्भावित दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२५ (New) पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२४ पढ्नुहोस्
3. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२३ पढ्नुहोस्
5. सूचना पत्र २०८०-०२-२२ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२२ पढ्नुहोस्
7. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
8. सूचना पत्र २०८०-०२-२१ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२१ पढ्नुहोस्
10. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-०२-१५ पढ्नुहोस्
11. सूचना पत्र २०८०-०२-१५ पढ्नुहोस्
12. बजेट र विनियोजन सम्बन्धी सम्भावित कार्यतालिका पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१५ पढ्नुहोस्
14. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१५ पढ्नुहोस्
15. सूचना पत्र २०८०-०२-१४ पढ्नुहोस्
16. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-०२-१४ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१४ पढ्नुहोस्
18. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१४ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१३ पढ्नुहोस्
20. बैठक स्थगित सम्बन्धी तेस्रो सूचना पढ्नुहोस्