प्रतिनिधि सभाको बैठकअधिवेशनः नवौं

बैठक मितिः २०७८ कार्तिक ०९ गते मंगलबार

समयः दिनको १:०० बजे