प्रतिनिधि सभाको बैठकअधिवेशनः दशौं

बैठक मितिः २०७८ मङ्सिर २८ गते मङ्गलबार

समयः दिनको २:०० बजे