प्रतिनिधि सभाको बैठकअधिवेशनः एघारौं

बैठक मितिः २०७९ जेठ ६ गते शुक्रबार

समयः दिनको १:०० बजे