प्रतिनिधि सभाको बैठकअधिवेशनः एघारौं

बैठक मितिः २०७९ जेठ १७ गते मंगलबार

समयः बिहान ११:०० बजे