प्रतिनिधि सभाको बैठकअधिवेशनः एघारौं

बैठक मितिः २०७९ जेठ २० गते शुक्रबार

समयः बिहान ११:०० बजे