प्रतिनिधि सभाको बैठक (दोस्रो)अधिवेशनः एघारौं

बैठक मितिः २०७९ साउन १३ गते शुक्रबार (दोस्रो)

समयः दिनको ३:०० बजे