संसदमा स‌ंविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक उपर छलफल र मत विभाजनका झलकहरु