समितिको बैठक सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मिति: 2019-09-19


समितिको आगामी बैठक मिति २०७६/०६/०५ गते आइतवार दिनको ११:०० बजे बस्ने ।

छलफलको विषय: समितिले हालसम्म सम्पादन गरेको कामकारवाहीको सम्बन्धमा ।