मिति २०७६।०९।१५ गते मङ्गलबार विहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिति: 2019-12-31


सूचना !

यस समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु।

मितिः २०७६।०९।१५ गते मङ्गलबार,

समयःविहान ११:०० बजे,

स्थानः समिति सभाकक्ष, सिंहदरवार।

कार्यसूची:

१. विरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ सम्बन्धमा विज्ञसँग छलफल,

२. विविध ।

 

Notice.jpg