समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना


 

मितिः२०७७/०३।०७ गते आइतबार ।

समयः दिउँसो १.०० बजे,

स्थानः समितिको सभाकक्ष, प्रि-फ्याब घर (चमेना गृह सँगै), संघीय संसद सचिवालय, सिहंदरबार ।

छलफलको विषयः

१.कोभिड -१९ को कारणबाट प्रभावित प्रवासमा रहेका नेपाली/ श्रमिकहरुको उद्धार र राहत सम्बन्धमा,

२.विविध ।