मिति २०७७।०३।१९ गते शुक्रबार दिनको १:०० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिति: 2020-07-02


सूचना !

यस समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु।

मितिः २०७७।०३।१९ गते शुक्रबार,

समयः दिनको  १:०० बजे,

स्थानः समिति सभाकक्ष, सिंहदरवार।

कार्यसूची:

 १. सलह किराले पारेको प्रभाव सम्बन्धमा छलफल,

 २. विविध ।

आमन्त्रित:

 माननीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल ।

Krishi_Samiti_Notice_2077.03.19.pdf