समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना


मितिः२०७७।०३।२१ गते आइतबार ।

समयः दिउँसो २.00 बजे,

स्थानः समितिको सभाकक्ष, प्रि-फ्याब घर (चमेना गृह सँगै), संघीय संसद सचिवालय, सिहंदरबार ।

 

छलफलका विषयहरुः

  १.स्वदेशी उद्योगहरुका विद्यमान समस्या र समाधानका सम्बन्धमा,

२.औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको जग्गा ‍औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने      सम्बन्धमा,

३.विविध ।