समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना


मितिः२०७७।०३।२३ गते मंगलबार,

समयः बिहान ११.०० बजे,

स्थानः समितिको सभाकक्ष, प्रि-फ्याब घर (चमेना गृह सँगै), संघीय संसद सचिवालय, सिहंदरबार ।

 

छलफलका विषयहरुः

  १.विभिन्न उपसमितिका प्रतिवेदन सम्बन्धमा,

  २.विविध ।