मिति २०७७।०४।०१ गते विहीबार दिनको २:०० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिति: 2020-07-15


सूचना !

यस समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु।

मितिः २०७७।०४।०१ गते विहीबार,

समयः दिनको  २:०० बजे,

स्थानः समिति सभाकक्ष, सिंहदरवार।

कार्यसूची:

 १. वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा  छलफल,

 २. विविध ।

आमन्त्रित:

 माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत ।

Notice_Krishi Samiti_2077.04.01.pdf