मिति २०७७।०४।०७ गते बुधबार विहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिति: 2020-07-21


सूचना !

यस समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु।

मितिः २०७७।०४।०७ गते बुधबार,

समयः विहान  ११:०० बजे,

स्थानः समिति सभाकक्ष, सिंहदरवार।

कार्यसूची:

 १. वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धमा  विज्ञसंग लफल,

 २. विविध ।

 

Krishi Samiti_Notice_2077.04.07.pdf