समितिको २०७७ साल चैत्र ४ गते बस्ने बैठक सम्बन्धी सूचना


मितिः   २०७७/१२/०४,
समयः   बिहान ११.३० बजे,
स्थानः    समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबार, काठमाडौ।
छलफलका विषयहरुः
     १. समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा,
     २. विविध।