समितिको पहिलो बैठक सम्बन्धी सूचना


संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिको पहिलो बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले माननीय सदस्यहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ।
कार्यक्रम:
मिति: २०८०/०२/०२ गते, मङ्गलबार।
समय: बिहान ९:०० बजे।
स्थान: समिति हल, भवन नं. १ (हल नं. ४०२), संघीय संसद सचिवालय।
कार्यसूची:
१. स्वागत र परिचयात्मक कार्यक्रम,
२.समितिको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा जानकारी,
३.विविध ।