समितिको तेस्रो बैठक सम्बन्धी सूचना


संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले माननीय सदस्यहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ।
कार्यक्रम:
मिति: २०८०/०२/१४ गते, आइतबार।
समय: बिहान ०९:०० बजे।
स्थान: समिति हल, भवन नं. १ (हल नं. ४०२), संघीय संसद सचिवालय।

आमन्त्रित निकायहरू
१. राष्ट्रिय योजना आयोग
२. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
३. लगानी बोर्ड नेपाल

कार्यसूची:
१. आमन्त्रित निकायहरूको कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा जानकारी एवम् छलफल,
२. विविध ।