समितिको चौथो बैठक सम्बन्धी सूचना


संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, अर्थ समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले माननीय सदस्यहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध छ।
कार्यक्रम:
मिति: २०८०/०२/२९ गते, सोमबार।
समय: बिहान १०:०० बजे।
स्थान: समिति हल, भवन नं. १ (हल नं. ४०२), संघीय संसद सचिवालय।

कार्यसूची:
१. समसामयिक विषयमा छलफल,
२. विविध ।