मिति २०८० साउन १४ गते आइतबार बस्‍ने समितिको दशौँ बैठकको सूचना ।


                                                                              सूचना
 
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको दशौँ बैठक देहायको मितिसमय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।
 
बैठकको कार्यसूची
  1. समाज कल्याण परिषद्को प्रस्तुति र छलफल सम्बन्धमा,
  2. विविध ।


 बैठकको मितिसमय र स्थान
मिति: २०८०/०४/०१४  गते आइतबार,
समय: ‍बिहान ११:०० बजे,
स्थान: महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबार।