२०८० भदौ ११ गते सोमबार बस्ने समितिको एघारौ बैठकको सूचना ।


सूचना
 
महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठक देहायको मितिसमय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिमा रहनु भएका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ ।
 
बैठकको कार्यसूची
  1. सभापतिको निर्वाचन,
  2. विविध ।


 बैठकको मितिसमय र स्थान
मिति: २०८०/०५/११  गते सोमबार,
समय: ‍दिनको ३:०० बजे,
स्थान: महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभाकक्ष, सिंहदरबार।