समितिको १३ औं बैठकको सूचना ।


                                                                                                                                                 मिति २०८०।०५।१३
 
माननीय श्री ===  ===  ===  ===  ===  ===  ===  ==ज्यू ।
सदस्य, संसदीय सुनुवाइ समिति ।
 
विषय : उपस्थिति सम्बन्धमा
 
     
      संघीय संसद, संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक देहायको मिति, समय, स्थान र विषयमा बस्ने भएकोले माननीय सदस्यज्यूको उपस्थितिको लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु ।
 
मिति : २०८०/०५/१५ गते, शुक्रबार ।
समय : बिहान ११:०० बजे ।
स्थान : कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको हल काठघर नं. (२)
विषय  : प्रस्तावित न्यायाधिशको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा ।