सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २७ गते पढ्नुहोस्
3. सूचना पत्र २०७६-०२-२३ पढ्नुहोस्
4. मन्त्रालयगत छलफल सम्बन्धी सम्भावित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २३ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २३ गते पढ्नुहोस्
7. सूचना पत्र २०७६-०२-२१ पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २१ गते पढ्नुहोस्
9. सूचना पत्र २०७६-०२-२० पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २० गते पढ्नुहोस्
11. सूचना पत्र २०७६-२-१९ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ १९ गते पढ्नुहोस्
13. सूचना पत्र २०७६-२-१५ पढ्नुहोस्
14. संयुक्त बैठक सूचना पत्र २०७६-२-१५ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ १५ गते पढ्नुहोस्
16. संयुक्त बैठक दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ १५ गते पढ्नुहोस्
17. सूचना पत्र २०७६-२-१३ पढ्नुहोस्
18. संयुक्त बैठक सम्बन्धी सूचना २०७६-२-१५ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ १३ गते पढ्नुहोस्
20. सूचना पत्र २०७६-२-८ पढ्नुहोस्
21. प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ ८ गते पढ्नुहोस्
23. सूचना पत्र २०७६-२-७ पढ्नुहोस्
24. प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि सूचना पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ ७ गते पढ्नुहोस्
26. सूचना पत्र २०७६-२-६ पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ ६ गते पढ्नुहोस्
28. सूचना पत्र २०७६-१-३१ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७६, वैशाख ३१ गते पढ्नुहोस्
30. सूचना पत्र २०७६-१-३० पढ्नुहोस्