सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२५ पढ्नुहोस्
2. सूचना पत्र २०८०-०२-२४ पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२४ पढ्नुहोस्
4. सूचना पत्र २०८०-०२-२३ पढ्नुहोस्
5. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२३ पढ्नुहोस्
7. सूचना पत्र २०८०-०२-२२ पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२२ पढ्नुहोस्
9. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
10. सूचना पत्र २०८०-०२-२१ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२१ पढ्नुहोस्
12. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-०२-१५ पढ्नुहोस्
13. सूचना पत्र २०८०-०२-१५ पढ्नुहोस्
14. बजेट र विनियोजन सम्बन्धी सम्भावित कार्यतालिका पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१५ पढ्नुहोस्
16. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१५ पढ्नुहोस्
17. सूचना पत्र २०८०-०२-१४ पढ्नुहोस्
18. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-०२-१४ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१४ पढ्नुहोस्
20. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१४ पढ्नुहोस्
21. सूचनापत्र २०८०-२-१३ पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१३ पढ्नुहोस्
23. बैठक स्थगित सम्बन्धी तेस्रो सूचना पढ्नुहोस्
24. सूचनापत्र २०८०-२-१२ पढ्नुहोस्
25. बैठक स्थगित सम्बन्धी दोस्रो सूचना पढ्नुहोस्
26. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
27. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१२ पढ्नुहोस्
29. सूचनापत्र २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्