सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. सूचना पत्र २०८०-३-१ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०८०-०३-०१ पढ्नुहोस्
3. विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलको संशोधित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
4. सूचना पत्र २०८०-०२-३२ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-३२ पढ्नुहोस्
6. विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल सम्बन्धी सम्भावित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२९ (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
8. सूचना पत्र २०८०-०२-२९ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२९ पढ्नुहोस्
10. सूचना पत्र २०८०-०२-२८ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२८ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२६ पढ्नुहोस्
13. सूचना पत्र २०८०-०२-२५ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२५ पढ्नुहोस्
15. सूचना पत्र २०८०-०२-२४ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२४ पढ्नुहोस्
17. सूचना पत्र २०८०-०२-२३ पढ्नुहोस्
18. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२३ पढ्नुहोस्
20. सूचना पत्र २०८०-०२-२२ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२२ पढ्नुहोस्
22. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
23. सूचना पत्र २०८०-०२-२१ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२१ पढ्नुहोस्
25. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-०२-१५ पढ्नुहोस्
26. सूचना पत्र २०८०-०२-१५ पढ्नुहोस्
27. बजेट र विनियोजन सम्बन्धी सम्भावित कार्यतालिका पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१५ पढ्नुहोस्
29. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१५ पढ्नुहोस्
30. सूचना पत्र २०८०-०२-१४ पढ्नुहोस्