सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. सूचनापत्र २०७९-२-६ पढ्नुहोस्
2. संयुक्त बैठक दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १० गते पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ६ गते पढ्नुहोस्
4. सूचनापत्र २०७९-२-५ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ५ गते पढ्नुहोस्
6. सूचनापत्र २०७९-२-४ पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ४ गते पढ्नुहोस्
8. सूचनापत्र २०७९-२-३ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ३ गते पढ्नुहोस्
10. अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
11. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-११-१३ पढ्नुहोस्
12. दशौं अधिवेशन अवधिभर भए गरेका काम कारवाही पढ्नुहोस्
13. दशौं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन २९ गते पढ्नुहोस्
15. सूचनापत्र २०७८-११-२२ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन २२ गते पढ्नुहोस्
17. सूचनापत्र २०७८-११-१८ पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन १८ गते पढ्नुहोस्
19. सूचनापत्र २०७८-११-१५ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन १५ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन १५ गते पढ्नुहोस्
22. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-११-१२ पढ्नुहोस्
23. सूचनापत्र २०७८-११-०८ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन ८ गते पढ्नुहोस्
25. सूचनापत्र २०७८-११-०६ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन ६ गते पढ्नुहोस्
27. सूचनापत्र २०७८-११-०४ पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन ४ गते पढ्नुहोस्
29. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-११-२ पढ्नुहोस्
30. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१०-२६ पढ्नुहोस्