सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. स्थान रिक्तताको सूचनापत्र २०७७-७-२३ पढ्नुहोस्
2. लेख उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
3. स्थान रिक्तताको सूचनापत्र २०७७-३-२५ पढ्नुहोस्
4. विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचनापत्र पढ्नुहोस्
5. स्थान रिक्तताको सूचनापत्र पढ्नुहोस्
6. भए गरेका काम कारवाहीको विवरण, छैटौं अधिवेशन पढ्नुहोस्
7. अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र ०७७-०३-१८ पढ्नुहोस्
8. सूचनापत्र २०७७-३-१७ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७७ असार १७ गते पढ्नुहोस्
10. सूचनापत्र २०७७-३-९ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०७७ असार ९ गते पढ्नुहोस्
12. सूचनापत्र २०७७-३-४ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०७७ असार ४ गते पढ्नुहोस्
14. सूचनापत्र २०७७-२-३२ पढ्नुहोस्
15. ब्राण्डेड ल्यापटप खरिद सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
16. चमेना गृह सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ ३२ गते पढ्नुहोस्
18. सूचनापत्र २०७७-२-३१ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ ३१ गते पढ्नुहोस्
20. सूचनापत्र २०७७-२-२८ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २८ गते पढ्नुहोस्
22. सूचनापत्र २०७७-२-२७ पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २७ गते पढ्नुहोस्
24. सूचनापत्र २०७७-२-२६ पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २६ गते पढ्नुहोस्
26. सूचनापत्र २०७७-२-२५ पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २५ गते पढ्नुहोस्
28. सूचनापत्र २०७७-२-२४ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २४ गते पढ्नुहोस्
30. सूचनापत्र २०७७-२-२३ पढ्नुहोस्