सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. सूचना पत्र २०८०-३-४ पढ्नुहोस्
2. विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलको संशोधित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०८०-०३-०४ पढ्नुहोस्
4. सूचना पत्र २०८०-३-३ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०८०-०३-०३ पढ्नुहोस्
6. सूचना पत्र २०८०-३-१ पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०८०-०३-०१ पढ्नुहोस्
8. विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलको संशोधित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
9. सूचना पत्र २०८०-०२-३२ पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-३२ पढ्नुहोस्
11. विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल सम्बन्धी सम्भावित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२९ (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
13. सूचना पत्र २०८०-०२-२९ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२९ पढ्नुहोस्
15. सूचना पत्र २०८०-०२-२८ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२८ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२६ पढ्नुहोस्
18. सूचना पत्र २०८०-०२-२५ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२५ पढ्नुहोस्
20. सूचना पत्र २०८०-०२-२४ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२४ पढ्नुहोस्
22. सूचना पत्र २०८०-०२-२३ पढ्नुहोस्
23. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२३ पढ्नुहोस्
25. सूचना पत्र २०८०-०२-२२ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२२ पढ्नुहोस्
27. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
28. सूचना पत्र २०८०-०२-२१ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२१ पढ्नुहोस्
30. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-०२-१५ पढ्नुहोस्