सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. सूचनापत्र २०७८-१-२७ पढ्नुहोस्
2. अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१-२७ पढ्नुहोस्
3. ​दैनिक कार्यसूची २०७८ वैशाख २७ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०७८ वैशाख २७ गते पढ्नुहोस्
5. अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
6. भए गरेका काम कारवाहीको विवरण, सातौं अधिवेशन पढ्नुहोस्
7. अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र पढ्नुहोस्
8. सूचनापत्र २०७७-१२-३० पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत ३० गते पढ्नुहोस्
10. सूचनापत्र २०७७-१२-२६ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत २६ गते पढ्नुहोस्
12. सूचनापत्र २०७७-१२-२३ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत २३ गते पढ्नुहोस्
14. सूचनापत्र २०७७-१२-१८ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत १८ गते पढ्नुहोस्
16. सूचनापत्र २०७७-१२-१० पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत १० गते पढ्नुहोस्
18. सूचनापत्र २०७७-१२-६ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत ६ गते पढ्नुहोस्
20. सूचनापत्र २०७७-१२-३ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत ३ गते पढ्नुहोस्
22. सूचनापत्र २०७७-११-२६ पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०७७ फाल्गुन २६ गते पढ्नुहोस्
24. सूचनापत्र २०७७-११-२३ पढ्नुहोस्
25. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७७ फाल्गुन २३ गते पढ्नुहोस्
27. अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
28. स्थान रिक्तताको सूचनापत्र २०७७-७-२३ पढ्नुहोस्
29. स्थान रिक्तताको सूचनापत्र २०७७-३-२५ पढ्नुहोस्
30. विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचनापत्र पढ्नुहोस्