सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. सूचनापत्र २०७९-६-१ पढ्नुहोस्
2. एघारौं अधिवेशन अवधिभर भए गरेका काम कारवाही पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०७९ असोज १ गते पढ्नुहोस्
4. सूचनापत्र २०७९-५-३१ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै ३१ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै ३१ गते पढ्नुहोस्
7. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-५-३० पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै २९ गते पढ्नुहोस्
9. सूचनापत्र २०७९-५-२९ पढ्नुहोस्
10. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-५-२९ पढ्नुहोस्
11. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-५-२५ पढ्नुहोस्
12. सूचनापत्र २०७९-५-२२ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै २२ गते पढ्नुहोस्
14. सूचनापत्र २०७९-५-२१ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै २१ गते पढ्नुहोस्
16. सूचनापत्र २०७९-५-१९ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै १९ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै १९ गते पढ्नुहोस्
19. सूचनापत्र २०७९-५-१७ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै १७ गते पढ्नुहोस्
21. सूचनापत्र २०७९-५-१३ पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै १३ गते पढ्नुहोस्
23. सूचनापत्र २०७९-५-७ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै ७ गते पढ्नुहोस्
25. सूचनापत्र २०७९-५-६ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै ६ गते पढ्नुहोस्
27. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-५-५ पढ्नुहोस्
28. सूचनापत्र २०७९-५-२ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै २ गते पढ्नुहोस्
30. सूचनापत्र २०७९-४-३१ पढ्नुहोस्