सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. सम्भावित दैनिक कार्यसूची २०८०-६-१४ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०८०-५-२९ पढ्नुहोस्
3. सूचना पत्र २०८०-५-२८ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०८०-५-२८ पढ्नुहोस्
5. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०८०-५-२६ पढ्नुहोस्
6. सूचना पत्र २०८०-५-२१ पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०८०-५-२१ पढ्नुहोस्
8. सूचना पत्र २०८०-५-१८ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०८०-५-१८ पढ्नुहोस्
10. सूचना पत्र २०८०-५-१२ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०८०-५-१२ पढ्नुहोस्
12. सूचना पत्र २०८०-५-७ पढ्नुहोस्
13. समिति सभापति निर्वाचन सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०८०-५-७ पढ्नुहोस्
15. सूचना पत्र २०८०-५-०६ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०८०-५-६ पढ्नुहोस्
17. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०८०-०५-०५ पढ्नुहोस्
18. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०८०-०५-०३ पढ्नुहोस्
19. सूचना पत्र २०८०-४-२९ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०८०-४-२९ पढ्नुहोस्
21. सूचना पत्र २०८०-४-२६ पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०८०-४-२६ पढ्नुहोस्
23. सूचना पत्र २०८०-४-२४ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०८०-४-२४ पढ्नुहोस्
25. सूचना पत्र २०८०-४-२३ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०८०-४-२३ पढ्नुहोस्
27. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०८०-४-२२ पढ्नुहोस्
28. बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८०-४-२२ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०८०-४-२२ पढ्नुहोस्
30. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०८०-४-१६ पढ्नुहोस्