सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत ६ गते पढ्नुहोस्
2. सूचनापत्र २०७९-१२-५ पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत ५ गते पढ्नुहोस्
4. स्थान रिक्तताकाे सूचना पढ्नुहोस्
5. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-११-१७ पढ्नुहोस्
6. सूचनापत्र २०७९-११-१५ पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन १५ गते पढ्नुहोस्
8. सूचनापत्र २०७९-११-१२ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन १२ गते पढ्नुहोस्
10. सूचनापत्र २०७९-११-१० पढ्नुहोस्
11. प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन १० गते पढ्नुहोस्
13. सूचनापत्र २०७९-११-३ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन ३ गते पढ्नुहोस्
15. सूचनापत्र २०७९-१०-२९ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २९ गते पढ्नुहोस्
17. सूचनापत्र २०७९-१०-२७ पढ्नुहोस्
18. संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७९-१०-२७ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २७ गते पढ्नुहोस्
20. संयुक्त बैठक दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २७ गते पढ्नुहोस्
21. सूचनापत्र २०७९-१०-२२ पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २२ गते पढ्नुहोस्
23. सूचनापत्र २०७९-१०-१८ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ १८ गते पढ्नुहोस्
25. सूचनापत्र २०७९-१०-१० पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ १० गते पढ्नुहोस्
27. सूचनापत्र २०७९-१०-७ पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ ७ गते पढ्नुहोस्
29. सूचनापत्र २०७९-१०-५ पढ्नुहोस्
30. उपसभामुख पदको निर्वाचनको लागि दर्ता भएको उम्मेदवारहरुको नामावली पढ्नुहोस्