सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. मन्त्रालयगत छलफल सम्बन्धी संशोधित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
2. सूचना पत्र २०७६-०२-३१ पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ ३१ गते पढ्नुहोस्
4. सूचना पत्र २०७६-०२-३० पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ ३० गते पढ्नुहोस्
6. मन्त्रालयगत छलफल सम्बन्धी संशोधित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
7. सूचना पत्र २०७६-०२-२९ पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २९ गते पढ्नुहोस्
9. सूचना पत्र २०७६-०२-२८ पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २८ गते पढ्नुहोस्
11. सूचना पत्र २०७६-०२-२७ पढ्नुहोस्
12. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २७ गते पढ्नुहोस्
14. सूचना पत्र २०७६-०२-२३ पढ्नुहोस्
15. मन्त्रालयगत छलफल सम्बन्धी सम्भावित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २३ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २३ गते पढ्नुहोस्
18. सूचना पत्र २०७६-०२-२१ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २१ गते पढ्नुहोस्
20. सूचना पत्र २०७६-०२-२० पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २० गते पढ्नुहोस्
22. सूचना पत्र २०७६-२-१९ पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ १९ गते पढ्नुहोस्
24. सूचना पत्र २०७६-२-१५ पढ्नुहोस्
25. संयुक्त बैठक सूचना पत्र २०७६-२-१५ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ १५ गते पढ्नुहोस्
27. संयुक्त बैठक दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ १५ गते पढ्नुहोस्
28. सूचना पत्र २०७६-२-१३ पढ्नुहोस्
29. संयुक्त बैठक सम्बन्धी सूचना २०७६-२-१५ पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ १३ गते पढ्नुहोस्