सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन १० गते पढ्नुहोस्
3. सूचनापत्र २०७९-११-३ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन ३ गते पढ्नुहोस्
5. सूचनापत्र २०७९-१०-२९ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २९ गते पढ्नुहोस्
7. सूचनापत्र २०७९-१०-२७ पढ्नुहोस्
8. संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७९-१०-२७ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २७ गते पढ्नुहोस्
10. संयुक्त बैठक दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २७ गते पढ्नुहोस्
11. सूचनापत्र २०७९-१०-२२ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २२ गते पढ्नुहोस्
13. सूचनापत्र २०७९-१०-१८ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ १८ गते पढ्नुहोस्
15. सूचनापत्र २०७९-१०-१० पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ १० गते पढ्नुहोस्
17. सूचनापत्र २०७९-१०-७ पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ ७ गते पढ्नुहोस्
19. सूचनापत्र २०७९-१०-५ पढ्नुहोस्
20. उपसभामुख पदको निर्वाचनको लागि दर्ता भएको उम्मेदवारहरुको नामावली पढ्नुहोस्
21. उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ ५ गते पढ्नुहोस्
23. सभामुख पदको निर्वाचनको लागि दर्ता भएको उम्मेदवारहरुको नामावली पढ्नुहोस्
24. सभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
25. सूचनापत्र २०७९-९-२६ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७९ पुस २६ गते पढ्नुहोस्
27. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-९-२६ पढ्नुहोस्
28. सूचनापत्र २०७९-९-२५ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७९ पुस २५ गते पढ्नुहोस्
30. सदस्य निलम्बन सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्