सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दशौं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन २९ गते पढ्नुहोस्
3. सूचनापत्र २०७८-११-२२ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन २२ गते पढ्नुहोस्
5. सूचनापत्र २०७८-११-१८ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन १८ गते पढ्नुहोस्
7. सूचनापत्र २०७८-११-१५ पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन १५ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन १५ गते पढ्नुहोस्
10. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-११-१२ पढ्नुहोस्
11. सूचनापत्र २०७८-११-०८ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन ८ गते पढ्नुहोस्
13. सूचनापत्र २०७८-११-०६ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन ६ गते पढ्नुहोस्
15. सूचनापत्र २०७८-११-०४ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन ४ गते पढ्नुहोस्
17. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-११-२ पढ्नुहोस्
18. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१०-२६ पढ्नुहोस्
19. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१०-१६ पढ्नुहोस्
20. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१०-३ पढ्नुहोस्
21. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-९-२८ पढ्नुहोस्
22. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-९-२२ पढ्नुहोस्
23. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-९-१८ पढ्नुहोस्
24. सूचनापत्र २०७८-०९-०७ पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०७८ पुस ७ गते पढ्नुहोस्
26. सूचनापत्र २०७८-०९-०६ पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०७८ पुस ६ गते पढ्नुहोस्
28. सूचनापत्र २०७८-०८-२८ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७८ मंसिर २८ गते पढ्नुहोस्
30. अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पढ्नुहोस्