सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. सूचनापत्र २०७९-४-८ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ८ गते पढ्नुहोस्
3. सूचनापत्र २०७९-४-६ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ६ गते पढ्नुहोस्
5. सूचनापत्र २०७९-४-५ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ५ गते पढ्नुहोस्
7. सूचनापत्र २०७९-४-४ पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ४ गते पढ्नुहोस्
9. सूचनापत्र २०७९-३-३१ पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ३१ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ३१ गते पढ्नुहोस्
12. सूचनापत्र २०७९-३-३० पढ्नुहोस्
13. उपसभामुख पदको उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ३० गते पढ्नुहोस्
15. उपसभामुख निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम पढ्नुहोस्
16. सूचनापत्र २०७९-३-२९ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २९ गते पढ्नुहोस्
18. सूचनापत्र २०७९-३-२७ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २७ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २७ गते पढ्नुहोस्
21. सूचनापत्र २०७९-३-२४ पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २४ गते पढ्नुहोस्
23. सूचनापत्र २०७९-३-२३ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २३ गते पढ्नुहोस्
25. सूचनापत्र २०७९-३-२२ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २२ गते पढ्नुहोस्
27. सूचनापत्र २०७९-३-२० पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २० गते पढ्नुहोस्
29. सूचनापत्र २०७९-३-१२ पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १२ गते पढ्नुहोस्