सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र पढ्नुहोस्
2. नवौ‌ अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाही पढ्नुहोस्
3. सूचनापत्र २०७८-०७-११ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०७८ कार्तिक ११ गते पढ्नुहोस्
5. बैठक सरेकाे सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
6. सूचनापत्र २०७८-६-२५ पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०७८ असाेज २५ गते पढ्नुहोस्
8. सूचनापत्र २०७८-६-२२ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७८ असाेज २२ गते पढ्नुहोस्
10. सूचनापत्र २०७८-६-१९ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०७८ असाेज १९ गते पढ्नुहोस्
12. सूचनापत्र २०७८-६-१४ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०७८ असोज १४ गते पढ्नुहोस्
14. सूचनापत्र २०७८-६-११ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०७८ असोज ११ गते पढ्नुहोस्
16. सूचनापत्र २०७८-६-७ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७८ असोज ७ गते पढ्नुहोस्
18. सूचनापत्र २०७८-६-४ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७८ असोज ४ गते पढ्नुहोस्
20. मन्त्रालयगत छलफल सम्बन्धी सूचनापत्र पढ्नुहोस्
21. सूचनापत्र २०७८-५-२९ पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २९ गते पढ्नुहोस्
23. सूचनापत्र २०७८-५-२७ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २७ गते पढ्नुहोस्
25. सूचनापत्र २०७८-५-२५ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २५ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २५ गते पढ्नुहोस्
28. सूचनापत्र २०७८-५-२३ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २३ गते पढ्नुहोस्
30. अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पत्र २०७८-५-२० पढ्नुहोस्