सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७७-२-२ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २ गते पढ्नुहोस्
3. संयुक्त सदनको दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २ गते पढ्नुहोस्
4. सूचनापत्र २०७७-१-३१ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०७७ वैशाख ३१ गते पढ्नुहोस्
6. सूचनापत्र २०७७-१-३० पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०७७ वैशाख ३० गते पढ्नुहोस्
8. सूचनापत्र २०७७-१-२९ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७७ वैशाख २९ गते पढ्नुहोस्
10. सूचनापत्र २०७७-१-२८ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०७७ वैशाख २८ गते पढ्नुहोस्
12. सूचनापत्र २०७७-१-२६ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०७७ वैशाख २६ गते पढ्नुहोस्
14. भए गरेका काम कारवाहीको विवरण पढ्नुहोस्
15. अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-२४ पढ्नुहोस्
16. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-२१ पढ्नुहोस्
17. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-१२ पढ्नुहोस्
18. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-६ पढ्नुहोस्
19. सूचनापत्र २०७६-११-२९ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन २९ गते पढ्नुहोस्
21. सूचनापत्र २०७६-११-२३ पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन २३ गते पढ्नुहोस्
23. सूचनापत्र २०७६-११-२१ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन २१ गते पढ्नुहोस्
25. सूचनापत्र २०७६-११-१९ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन १९ गते पढ्नुहोस्
27. सूचनापत्र २०७६-११-१८ पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन १८ गते पढ्नुहोस्
29. सूचनापत्र २०७६-११-१५ पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन १५ गते पढ्नुहोस्