सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २९ गते पढ्नुहोस्
2. सूचनापत्र २०७८-५-२७ पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २७ गते पढ्नुहोस्
4. सूचनापत्र २०७८-५-२५ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २५ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २५ गते पढ्नुहोस्
7. सूचनापत्र २०७८-५-२३ पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०७८ भदौ २३ गते पढ्नुहोस्
9. अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पत्र २०७८-५-२० पढ्नुहोस्
10. सूचनापत्र २०७८-४-३२ पढ्नुहोस्
11. भए गरेका काम कारवाहीको विवरण, आठौं अधिवेशन पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन ३२ गते पढ्नुहोस्
13. सूचनापत्र २०७८-४-२९ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन २९ गते पढ्नुहोस्
15. सूचनापत्र २०७८-४-२८ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन २८ गते पढ्नुहोस्
17. सूचनापत्र २०७८-४-२६ पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन २६ गते पढ्नुहोस्
19. सूचनापत्र २०७८-४-१९ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन १९ गते पढ्नुहोस्
21. सूचनापत्र २०७८-४-१५ पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन १५ गते पढ्नुहोस्
23. सूचनापत्र २०७८-४-१२ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन १२ गते पढ्नुहोस्
25. सूचनापत्र २०७८-४-८ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन ८ गते पढ्नुहोस्
27. सूचनापत्र २०७८-४-३ पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन ३ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७८ साउन ३ गते पढ्नुहोस्
30. अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचनापत्र पढ्नुहोस्