सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. सूचनापत्र २०७७-१-२६ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०७७ वैशाख २६ गते पढ्नुहोस्
3. भए गरेका काम कारवाहीको विवरण पढ्नुहोस्
4. अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-२४ पढ्नुहोस्
5. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-२१ पढ्नुहोस्
6. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-१२ पढ्नुहोस्
7. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-६ पढ्नुहोस्
8. सूचनापत्र २०७६-११-२९ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन २९ गते पढ्नुहोस्
10. सूचनापत्र २०७६-११-२३ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन २३ गते पढ्नुहोस्
12. सूचनापत्र २०७६-११-२१ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन २१ गते पढ्नुहोस्
14. सूचनापत्र २०७६-११-१९ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन १९ गते पढ्नुहोस्
16. सूचनापत्र २०७६-११-१८ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन १८ गते पढ्नुहोस्
18. सूचनापत्र २०७६-११-१५ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन १५ गते पढ्नुहोस्
20. सूचनापत्र २०७६-११-१४ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन १४ गते पढ्नुहोस्
22. सूचनापत्र २०७६-११-१३ पढ्नुहोस्
23. बैठक स्थगन सूचना २०७६-११-१३ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन १३ गते पढ्नुहोस्
25. सूचनापत्र २०७६-११-८ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन ८ गते पढ्नुहोस्
27. सूचनापत्र २०७६-११-६ पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन ६ गते पढ्नुहोस्
29. सूचनापत्र २०७६-११-३ पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन ३ गते पढ्नुहोस्