सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०७७ वैशाख २८ गते पढ्नुहोस्
2. सूचनापत्र २०७७-१-२६ पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०७७ वैशाख २६ गते पढ्नुहोस्
4. भए गरेका काम कारवाहीको विवरण पढ्नुहोस्
5. अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-२४ पढ्नुहोस्
6. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-२१ पढ्नुहोस्
7. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-१२ पढ्नुहोस्
8. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र ०७६-१२-६ पढ्नुहोस्
9. सूचनापत्र २०७६-११-२९ पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन २९ गते पढ्नुहोस्
11. सूचनापत्र २०७६-११-२३ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन २३ गते पढ्नुहोस्
13. सूचनापत्र २०७६-११-२१ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन २१ गते पढ्नुहोस्
15. सूचनापत्र २०७६-११-१९ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन १९ गते पढ्नुहोस्
17. सूचनापत्र २०७६-११-१८ पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन १८ गते पढ्नुहोस्
19. सूचनापत्र २०७६-११-१५ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन १५ गते पढ्नुहोस्
21. सूचनापत्र २०७६-११-१४ पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन १४ गते पढ्नुहोस्
23. सूचनापत्र २०७६-११-१३ पढ्नुहोस्
24. बैठक स्थगन सूचना २०७६-११-१३ पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन १३ गते पढ्नुहोस्
26. सूचनापत्र २०७६-११-८ पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन ८ गते पढ्नुहोस्
28. सूचनापत्र २०७६-११-६ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७६ फागुन ६ गते पढ्नुहोस्
30. सूचनापत्र २०७६-११-३ पढ्नुहोस्