सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. प्रतिनिधि सभाको पाँचौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
2. सदस्य पक्राउ सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०६-२९ पढ्नुहोस्
3. सदस्य पक्राउ सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०६-२७ पढ्नुहोस्
4. तत्कालिन सभामुखलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी सम्बन्धी सूचना पत्र २०७६-०६-२३ पढ्नुहोस्
5. सभामुखको राजीनामाको जानकारी सम्बन्धी सूचना पत्र २०७६-०६-१५ पढ्नुहोस्
6. सूचना पत्र २०७६-६-२ पढ्नुहोस्
7. चाैथो अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाही पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज २ गते (तेस्रो) पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज २ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज २ गते पढ्नुहोस्
11. सूचना पत्र २०७६-६-१ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज १ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज १ गते पढ्नुहोस्
14. सूचना पत्र २०७६-५-३० पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ ३० गते पढ्नुहोस्
16. सूचना पत्र २०७६-५-२९ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २९ गते पढ्नुहोस्
18. सूचना पत्र २०७६-५-२६ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २६ गते पढ्नुहोस्
20. सूचना पत्र २०७६-५-२५ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २५ गते पढ्नुहोस्
22. सूचना पत्र २०७६-५-२४ पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २४ गते पढ्नुहोस्
24. सूचना पत्र २०७६-५-२२ पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २२ गते पढ्नुहोस्
26. सूचना पत्र २०७६-५-१८ पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ १८ गते पढ्नुहोस्
28. सूचना पत्र २०७६-५-१२ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ १२ गते पढ्नुहोस्
30. सूचना पत्र २०७६-५-१० पढ्नुहोस्