सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ ६ गते पढ्नुहोस्
2. सूचना पत्र २०७६-१-३१ पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०७६, वैशाख ३१ गते पढ्नुहोस्
4. सूचना पत्र २०७६-१-३० पढ्नुहोस्
5. सूचना पत्र २०७६-१-२९ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७६, वैशाख ३० गते पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०७६, वैशाख २९ गते पढ्नुहोस्
8. सूचना पत्र २०७६-१-२७ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७६, वैशाख २७ गते पढ्नुहोस्
10. सूचना पत्र २०७६-१-२४ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०७६, वैशाख २४ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०७६, वैशाख २४ गते पढ्नुहोस्
13. सूचना पत्र २०७६-१-२३ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७६, वैशाख २३ गते पढ्नुहोस्
15. सूचना पत्र २०७६-१-२२ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७६-०१-२२ पढ्नुहोस्
17. सूचना पत्र २०७६-१-२० पढ्नुहोस्
18. संयुक्त बैठक सूचना पत्र २०७६-१-२० पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७६, वैशाख २० गते पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०७६, वैशाख २० गते (संयुक्त) पढ्नुहोस्
21. सूचना पत्र २०७६-१-१६ पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७६, वैशाख १६ गते पढ्नुहोस्
23. सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी पढ्नुहोस्
24. अध्यादेश दर्ता पढ्नुहोस्
25. सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन पढ्नुहोस्
26. प्रतिनिधि सभाको बैठक २०७४ फागुन २७ गते पढ्नुहोस्
27. संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन २०७४ फाल्गुन २१ गतेबाट प्रारम्भ पढ्नुहोस्