सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०७६, असार १ गते पढ्नुहोस्
2. मन्त्रालयगत छलफल सम्बन्धी संशोधित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
3. सूचना पत्र २०७६-०२-३१ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ ३१ गते पढ्नुहोस्
5. सूचना पत्र २०७६-०२-३० पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ ३० गते पढ्नुहोस्
7. मन्त्रालयगत छलफल सम्बन्धी संशोधित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
8. सूचना पत्र २०७६-०२-२९ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २९ गते पढ्नुहोस्
10. सूचना पत्र २०७६-०२-२८ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २८ गते पढ्नुहोस्
12. सूचना पत्र २०७६-०२-२७ पढ्नुहोस्
13. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २७ गते पढ्नुहोस्
15. सूचना पत्र २०७६-०२-२३ पढ्नुहोस्
16. मन्त्रालयगत छलफल सम्बन्धी सम्भावित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २३ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २३ गते पढ्नुहोस्
19. सूचना पत्र २०७६-०२-२१ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २१ गते पढ्नुहोस्
21. सूचना पत्र २०७६-०२-२० पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ २० गते पढ्नुहोस्
23. सूचना पत्र २०७६-२-१९ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ १९ गते पढ्नुहोस्
25. सूचना पत्र २०७६-२-१५ पढ्नुहोस्
26. संयुक्त बैठक सूचना पत्र २०७६-२-१५ पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ १५ गते पढ्नुहोस्
28. संयुक्त बैठक दैनिक कार्यसूची २०७६, जेठ १५ गते पढ्नुहोस्
29. सूचना पत्र २०७६-२-१३ पढ्नुहोस्
30. संयुक्त बैठक सम्बन्धी सूचना २०७६-२-१५ पढ्नुहोस्