सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. सूचना पत्र २०८०-११-१८ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०८०-११-१८ पढ्नुहोस्
3. सूचना पत्र २०८०-११-१४ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०८०-११-१४ पढ्नुहोस्
5. सूचना पत्र २०८०-११-१३ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०८०-११-१३ पढ्नुहोस्
7. सूचना पत्र २०८०-११-११ पढ्नुहोस्
8. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०८०-११-११ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०८०-११-११ पढ्नुहोस्
10. सूचना पत्र २०८०-११-१० पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०८०-११-१० पढ्नुहोस्
12. सूचना पत्र २०८०-११-०६ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०८०-११-०६ पढ्नुहोस्
14. सूचना पत्र २०८०-१०-२४ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०८०-१०-२४ पढ्नुहोस्
16. सूचना पत्र २०८०-१०-२२ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०८०-१०-२२ पढ्नुहोस्
18. संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
19. निलम्बन फुकुवा सम्बन्धी सूचनापत्र २०८०-०९-०८ पढ्नुहोस्
20. सूचना पत्र २०८०-७-१६ पढ्नुहोस्
21. प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कार्यहरू पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०८०-७-१६ पढ्नुहोस्
23. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-७-१४ पढ्नुहोस्
24. संयुक्त बैठकमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको सम्बोधन पढ्नुहोस्
25. संयुक्त बैठकको कार्यसूची २०८०-७-१४ पढ्नुहोस्
26. संयुक्त बैठक बस्ने सूचना २०८०-७-१३ पढ्नुहोस्
27. सूचना पत्र २०८०-७-१२ पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०८०-७-१२ पढ्नुहोस्
29. सूचना पत्र २०८०-६-२६ पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०८०-६-२६ पढ्नुहोस्