सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. सूचना पत्र २०८०-०२-२३ पढ्नुहोस्
2. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२३ पढ्नुहोस्
4. सूचना पत्र २०८०-०२-२२ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२२ पढ्नुहोस्
6. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
7. सूचना पत्र २०८०-०२-२१ पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२१ पढ्नुहोस्
9. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-०२-१५ पढ्नुहोस्
10. सूचना पत्र २०८०-०२-१५ पढ्नुहोस्
11. बजेट र विनियोजन सम्बन्धी सम्भावित कार्यतालिका पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१५ पढ्नुहोस्
13. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१५ पढ्नुहोस्
14. सूचना पत्र २०८०-०२-१४ पढ्नुहोस्
15. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-०२-१४ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१४ पढ्नुहोस्
17. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१४ पढ्नुहोस्
18. सूचनापत्र २०८०-२-१३ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१३ पढ्नुहोस्
20. बैठक स्थगित सम्बन्धी तेस्रो सूचना पढ्नुहोस्
21. सूचनापत्र २०८०-२-१२ पढ्नुहोस्
22. बैठक स्थगित सम्बन्धी दोस्रो सूचना पढ्नुहोस्
23. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
24. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१२ पढ्नुहोस्
26. सूचनापत्र २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
28. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
29. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० पढ्नुहोस्