सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. सूचनापत्र २०७९-२-२३ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २३ गते पढ्नुहोस्
3. सूचनापत्र २०७९-२-२० पढ्नुहोस्
4. खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सूचना पढ्नुहोस्
5. मन्त्रालयगत छलफल कार्यक्रम २०७९/८० पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २० गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २० गते पढ्नुहोस्
8. सूचनापत्र २०७९-२-१९ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १९ गते पढ्नुहोस्
10. सूचनापत्र २०७९-२-१८ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १८ गते पढ्नुहोस्
12. सूचनापत्र २०७९-२-१७ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १७ गते पढ्नुहोस्
14. सूचनापत्र २०७९-२-१५ पढ्नुहोस्
15. संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७९-२-१५ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १५ गते पढ्नुहोस्
17. सूचनापत्र २०७९-२-१४ पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १४ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १४ गते पढ्नुहोस्
20. सूचनापत्र २०७९-२-१३ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १३ गते पढ्नुहोस्
22. सूचनापत्र २०७९-२-१२ पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १२ गते पढ्नुहोस्
24. सूचनापत्र २०७९-२-१० पढ्नुहोस्
25. संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७९-२-१० पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १० गते पढ्नुहोस्
27. सूचनापत्र २०७९-२-६ पढ्नुहोस्
28. संयुक्त बैठक दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १० गते पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ६ गते पढ्नुहोस्
30. सूचनापत्र २०७९-२-५ पढ्नुहोस्