सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. सूचनापत्र २०८०-२-४ पढ्नुहोस्
2. सम्भावित दैनिक कार्यसूची २०८०-२-५ पढ्नुहोस्
3. संयुक्त सदनको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-५ पढ्नुहोस्
4. सूचनापत्र २०८०-२-१ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-४ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१ पढ्नुहोस्
7. सूचनापत्र २०८०-१-२७ पढ्नुहोस्
8. सूचनापत्र २०८०-१-२६ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०८०-१-२७ पढ्नुहोस्
10. शून्य समयको समूह विभाजन पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०८०-१-२६ पढ्नुहोस्
12. सूचनापत्र २०८०-१-२५ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०८०-१-२५ पढ्नुहोस्
14. सूचनापत्र २०८०-१-२४ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०८०-१-२४ पढ्नुहोस्
16. सूचनापत्र २०८०-१-१५ पढ्नुहोस्
17. संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
18. निलम्बन सम्बन्धी सूचना पत्र पढ्नुहोस्
19. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
20. भए गरेका काम कारवाहीको विवरण पढ्नुहोस्
21. विषयगत समितिमा रहने माननीय सदस्यहरुको नामावली पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०८० वैशाख १५ गते पढ्नुहोस्
23. सूचनापत्र २०८०-१-१३ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०८० वैशाख १३ गते पढ्नुहोस्
25. सूचनापत्र २०८०-१-१२ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०८० वैशाख १२ गते पढ्नुहोस्
27. सूचनापत्र २०८०-१-६ पढ्नुहोस्
28. सूचनापत्र २०८०-१-५ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०८० वैशाख ६ गते पढ्नुहोस्
30. सूचनापत्र २०८०-१-३ पढ्नुहोस्