सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-१७ (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
2. सूचना पत्र २०८०-३-१७ पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-१७ पढ्नुहोस्
4. सूचना पत्र २०८०-३-१३ पढ्नुहोस्
5. सूचना पत्र २०८०-३-१२ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-१३ पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-१२ पढ्नुहोस्
8. सूचना पत्र २०८०-३-११ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-११ पढ्नुहोस्
10. विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत जवाफ सम्बन्धी संशोधित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
11. सूचना पत्र २०८०-३-१० पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-१० पढ्नुहोस्
13. सूचना पत्र २०८०-३-८ पढ्नुहोस्
14. विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत जवाफ सम्बन्धी कार्यक्रम पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०८०-३-८ पढ्नुहोस्
16. सूचना पत्र २०८०-३-६ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०८०-०३-०६ पढ्नुहोस्
18. सूचना पत्र २०८०-३-५ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०८०-०३-०५ पढ्नुहोस्
20. सूचना पत्र २०८०-३-४ पढ्नुहोस्
21. विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलको संशोधित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०८०-०३-०४ पढ्नुहोस्
23. सूचना पत्र २०८०-३-३ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०८०-०३-०३ पढ्नुहोस्
25. सूचना पत्र २०८०-३-१ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०८०-०३-०१ पढ्नुहोस्
27. विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलको संशोधित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
28. सूचना पत्र २०८०-०२-३२ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-३२ पढ्नुहोस्
30. विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल सम्बन्धी सम्भावित कार्यक्रम पढ्नुहोस्