सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. सूचना पत्र २०७६-०४-८ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०७६, साउन ८ गते पढ्नुहोस्
3. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७६-४-८ पढ्नुहोस्
4. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७६-३-३० पढ्नुहोस्
5. सूचना पत्र २०७६-०३-२५ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७६, असार २५ गते पढ्नुहोस्
7. सूचना पत्र २०७६-०३-२४ पढ्नुहोस्
8. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७६, असार २४ गते पढ्नुहोस्
10. सूचना पत्र २०७६-०३-२२ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०७६, असार २२ गते पढ्नुहोस्
12. सूचना पत्र २०७६-०३-१३ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०७६, असार १३ गते पढ्नुहोस्
14. सूचना पत्र २०७६-०३-१० पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०७६, असार १० गते पढ्नुहोस्
16. सूचना पत्र २०७६-०३-०९ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७६, असार ९ गते पढ्नुहोस्
18. सूचना पत्र २०७६-०३-०८ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७६, असार ८ गते पढ्नुहोस्
20. सूचना पत्र २०७६-०३-०६ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७६, असार ६ गते पढ्नुहोस्
22. मन्त्रालयगत छलफलको जवाफ सम्बन्धी संशोधित कार्यक्रम पढ्नुहोस्
23. सूचना पत्र २०७६-०३-०५ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०७६, असार ५ गते पढ्नुहोस्
25. सूचना पत्र २०७६-०३-०४ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७६, असार ४ गते पढ्नुहोस्
27. सूचना पत्र २०७६-०३-०३ पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०७६, असार ३ गते पढ्नुहोस्
29. सूचना पत्र २०७६-०३-०२ पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०७६, असार २ गते पढ्नुहोस्