सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०८० वैशाख १५ गते पढ्नुहोस्
2. सूचनापत्र २०८०-१-१३ पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०८० वैशाख १३ गते पढ्नुहोस्
4. सूचनापत्र २०८०-१-१२ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०८० वैशाख १२ गते पढ्नुहोस्
6. सूचनापत्र २०८०-१-६ पढ्नुहोस्
7. सूचनापत्र २०८०-१-५ पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०८० वैशाख ६ गते पढ्नुहोस्
9. सूचनापत्र २०८०-१-३ पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०८० वैशाख ५ गते पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०८० वैशाख ३ गते पढ्नुहोस्
12. सूचनापत्र २०७९-१२-२९ पढ्नुहोस्
13. सूचनापत्र २०७९-१२-२७ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत २९ गते पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत २७ गते पढ्नुहोस्
16. सूचनापत्र २०७९-१२-२४ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत २४ गते पढ्नुहोस्
18. सूचनापत्र २०७९-१२-२३ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत २३ गते पढ्नुहोस्
20. सूचनापत्र २०७९-१२-१९ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत १९ गते पढ्नुहोस्
22. सूचनापत्र २०७९-१२-१५ पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत १५ गते पढ्नुहोस्
24. सूचनापत्र २०७९-१२-१२ पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत १२ गते पढ्नुहोस्
26. सूचनापत्र २०७९-१२-६ पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत ६ गते पढ्नुहोस्
28. सूचनापत्र २०७९-१२-५ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७९ चैत ५ गते पढ्नुहोस्
30. स्थान रिक्तताकाे सूचना पढ्नुहोस्