सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन १२ गते पढ्नुहोस्
2. सूचनापत्र २०७९-११-१० पढ्नुहोस्
3. प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन, २०७९ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन १० गते पढ्नुहोस्
5. सूचनापत्र २०७९-११-३ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७९ फागुन ३ गते पढ्नुहोस्
7. सूचनापत्र २०७९-१०-२९ पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २९ गते पढ्नुहोस्
9. सूचनापत्र २०७९-१०-२७ पढ्नुहोस्
10. संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७९-१०-२७ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २७ गते पढ्नुहोस्
12. संयुक्त बैठक दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २७ गते पढ्नुहोस्
13. सूचनापत्र २०७९-१०-२२ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ २२ गते पढ्नुहोस्
15. सूचनापत्र २०७९-१०-१८ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ १८ गते पढ्नुहोस्
17. सूचनापत्र २०७९-१०-१० पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ १० गते पढ्नुहोस्
19. सूचनापत्र २०७९-१०-७ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ ७ गते पढ्नुहोस्
21. सूचनापत्र २०७९-१०-५ पढ्नुहोस्
22. उपसभामुख पदको निर्वाचनको लागि दर्ता भएको उम्मेदवारहरुको नामावली पढ्नुहोस्
23. उपसभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०७९ माघ ५ गते पढ्नुहोस्
25. सभामुख पदको निर्वाचनको लागि दर्ता भएको उम्मेदवारहरुको नामावली पढ्नुहोस्
26. सभामुखको निर्वाचन सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
27. सूचनापत्र २०७९-९-२६ पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०७९ पुस २६ गते पढ्नुहोस्
29. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-९-२६ पढ्नुहोस्
30. सूचनापत्र २०७९-९-२५ पढ्नुहोस्